Phòng Tuyển sinh

Giúp hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm. Tổ chức tuyên truyền tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh.