Phòng Hành chính – Kế toán

Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân, đối ngoại. Giúp Hiệu trưởng trong việc sắp xếp tổ chức, quản lý và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ, nhân viên. Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên. Công tác bảo vệ cơ sỏ vật chất, nội trú, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý và bảo trì các loại trang thiết bị khoa học – kỹ thuật của trường. Đề xuất và tổ chức thực hiện quyết định của Hiệu trưởng về điều chuyển, sử dụng hoặc tu sửa, cải tạo nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, thực nghiệm khoa học, thực tập sản xuất, nhà ăn và ký túc xá học sinh, sinh viên.

Giúp Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính. Lập kế hoạch thu – chi hàng quý, hàng năm của trường, thực hiện các khoản thu – chi, lập quyết toán hàng quý, hàng năm theo đúng quy định về chế độ kế toán – tài chính của nhà nước.

Xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ phù hợp chặt chẽ nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính và tài sản của trường. Quản lý chặt chẽ các loại quỹ của trường, theo dõi và giám sát chặt việc thu nộp học phí của học sinh.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các chứng từ đề nghị thành toán của các bộ phận. Thường xuyên nắm bắt tình hình nguồn kinh phí của nhà trường để có kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Quản lý chặt chẽ, bí mật các khoản tiền mặt ở cơ quan, thực hiện nghiêm quy định về số dư tiền mặt tại quỹ. Trực tiếp thu và nộp học phí, lệ phí theo danh sách từng kỳ do kế toán cung cấp. Báo cáo tình hình thu nộp của từng lớp và lập danh sách học sinh chưa nộp tiền đến kỳ hạn quy định của trường cho kế toán để báo cáo Chủ tịch hội đồng quản trị. Tổng hợp quyết toán biên lai thu phí, lệ phí hàng tháng với kế toán.