Phòng Đào tạo

Giúp Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu giáo dục, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy, chương trình và giáo trình môn học, tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp, tổ chức thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo kết hợp với lao động sản xuất, dịch vụ. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo.

Thực hiện các công việc giáo vụ: lập các biểu về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành thực tập, đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo, theo dõi tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và Hiệu trưởng.

Thực biện các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, quản lý và tổ chức các hoạt dộng liên quan đến kỹ thuật – khoa học của trường.