Phòng Công tác sinh viên

Đề xuất và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, thi đua khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo. Đề xuất và giúp Hiệu trưởng trong việc giáo dục và quản lý học sinh, sinh viên.

Theo dõi, giúp đỡ học sinh tự học, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động khác ngoài giờ học, quản lý học sinh ở nội trú. Đề xuất và thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi, kiến nghị về khen thưởng và kỷ luật học sinh.