Thứ Tư, Tháng Hai 19, 2020

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông Quản trị dự án xây dựng

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông Quản trị dự án xây dựng năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông Kinh tế xây dựng

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông Kinh tế xây dựng năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông Công nghệ thông tin

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông Công nghệ thông tin năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông Tài chính – Ngân hàng

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông Tài chính - Ngân hàng năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông Ngôn ngữ Anh

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông Ngôn ngữ Anh năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông Quản trị kinh doanh

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông Quản trị kinh doanh năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông Kế toán

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông Kế toán năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông Sư phạm Tiểu học

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Sư phạm Hà Nội triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông Sư phạm Tiểu học năm 2020.

Thông tin tuyển sinh Đại học liên thông Sư phạm Mầm non

Trường Trung cấp Tây Nguyên phối hợp với trường Đại học Sư phạm Hà Nội triển khai nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học liên thông Sư phạm Mầm non năm 2020.