Ban giám hiệu

Ban giám hiệu có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, phát triển của nhà trường, quyết định kế hoạch các chủ trương, chương trình công tác của trường và tổ chức đào tạo thực hiện.

Quản lý các công tác chuyên môn về đào tạo, tổ chức chỉ đạo xây dựng chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy, chương trình và giáo trình môn học của trường và các hoạt động giảng dạy, học tập trong trường theo sự chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các Bộ ban ngành khác..

Tổ chức và chỉ đạo công tác thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học – công nghệ, hợp tác quốc tế về khoa học và đào tạo, liên kết với các cơ sở nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh thực hiện đào tạo với lao động sản xuất, đào tạo theo địa chỉ sử dụng và gắn với việc làm.

Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên. Thực hiện chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, học sinh, cán bộ nhân viên trong trường, sắp xếp tổ chức, thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền trong tuyển dụng và sử dụng giáo viên, cán bộ nhân viên theo quy định của pháp luật.

Quản lý học sinh, quyết định các công việc về tuyển sinh, thi, công nhận tốt nghiệp, xếp loại tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp và quản lý các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức.

Quản lý hành chính, văn thư, lưu trữ. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền.

Quản lý trường sở, tài chính, tài sản, thiết bị của trường. Quyết định sử dụng các nguồn vốn vào công tác đào tạo, xây dựng và phát triển trường.

Tổ chức và chỉ đạo phong trào thi đua, lao động công ích, hoạt động văn hoá thể dục thể thao, thực hiện quy chế dân chủ, chấp hành pháp luật, bảo vệ an ninh trật tự trong trường.

Tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra trong trường, quyết định việc khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh của trường theo quy định của Nhà nước.